Wat is Curatele?

De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De wet spreekt van een ‘meerderjarige die wegens een geestelijke stoornis, waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen’. Verder noemt de wet als redenen voor ondercuratelestelling drank en/of drugsmisbruik. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid en mag dus niet meer zonder toestemming van de curator, zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Iemand die onder curatele is gesteld wordt een curandus genoemd.

Aan wie moet het verzoek gericht worden?

Een verzoek tot ondercuratelestelling moet worden gedaan bij de kantonrechter bij de rechtbank van het arrondissement waar de persoon woont voor wie de ondercuratelestelling is bedoeld. Voor dit verzoek heb je geen advocaat meer nodig. In de eerste plaats kan de betrokkene zelf de maatregel vragen. Verder kan zijn partner zo’n verzoek doen en ook familieleden tot in de vierde graad. Dat zijn ouders , grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten. Als degene om wie het gaat nog minderjarig is, kan ook de voogd de maatregel vragen. Daarnaast kan de officier van justitie de curatele verzoeken. Dat is van belang als er geen familie meer is die het verzoek kan doen of als ‘de familie’ goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. De betrokkene zou hun dit bijvoorbeeld zo kwalijk kunnen nemen, dat dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou belasten. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de officier van Justitie een verzoek doen.

Wie kan tot curator benoemd worden?

U kunt in de aanvraag voor ondercuratelestelling een voorstel doen voor de curator. De te benoemen persoon mag zelf niet onder curatele staan. Benoeming van een rechtspersoon is mogelijk.

Wat gebeurt er nadat het verzoek is ingediend?

Als het verzoek door de rechtbank is ontvangen, kan de rechter een zitting bepalen waarin de mening van de betrokkenen partijen geraadpleegd zal worden Vindt de rechter dat er genoeg redenen zijn voor de maatregel dan besluit de rechter tot ondercuratelestelling. Bij een ondercuratelestelling benoemt de rechter de curator. De maatregel van ondercuratelestelling gaat in op de dag dat de rechter de uitspraak doet. Hoe verder de gang van zaken is zal de benoemde curator in een intakegesprek uiteenzetten.

Wat zijn de taken van de curator?

Tot de taak van de curator behoort het administreren en beheren van de onder bewind gestelde goederen. De inkomsten die er zijn moeten in de eerste plaats aangewend worden voor een voldoende verzorging van de curandus. Voorts dient de curator te zorgen voor een doelmatige belegging van het vermogen van de curandus. De curator behartigt eveneens de niet-vermogensrechtelijke belangen van de curandus. Hij moet soms ingrijpende beslissingen nemen bij bijvoorbeeld, de keuze van de woonvorm, behandelplannen, medische behandelingen of het staken daarvan. Voorts heeft de curator tot taak de curandus te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Beëindigen van de ondercuratelestelling.

Zowel de cliënt als de curator kan de Kantonrechter onder duidelijke motivering verzoeken de ondercuratelestelling te beëindigen. In geval van beëindiging door de cliënt zelf zal de kantonrechter willen weten of deze de financiën weer zelf zou kunnen beheren en zal de bewindvoerder om advies vragen. Ook kan worden besloten tot omzetting in een bewind en/of mentorschap.