Privacy beleid BND Bewindvoerders

De dienstverlening van BND Bewindvoerders bestaat uit het beschermingsbewind, curatele en mentorschappen. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken wij een veelheid van persoonsgegevens.

Wij zijn er verantwoordelijk voor om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren wij u hierover.

 1. Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;
 • leeftijd, geslacht en burgerlijke staat;
 • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs, wij vragen om een kopie van een identiteitsbewijs;
 • gegevens over dienstverband, inkomen, uitkering, beroep en werkgever;
 • gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden;
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
 • gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
 1. Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • het beoordelen van de financiële positie;
 • Het opstellen van een maandelijks budgetoverzicht;
 • Het doen van betalingen van vaste lasten en overige uitgaven en het beheren van het inkomen;
 • Het regelen van schulden en het treffen van betalingsregelingen;
 • Het overleg met hulpverlenende instanties;
 • Het openen van bankrekeningen;
 • Het afsluiten van verzekeringen;
 • Het afsluiten of opzeggen van abonnementen;
 • Het contact met uitkerende instanties, werkgevers, belastingdienst en overige financiële instellingen;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 1. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van onze taak als bewindvoerder, curator of mentor;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 1. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie. Als onze relatie eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

BND bewaart gegevens zowel fysiek als digitaal in een beveiligde omgeving.

Gegevens worden digitaal opgeslagen op een beveiligde cloud van Strato AG, Strato heeft een eigen privacy beleid conform de privacyregelgeving (AVG).

 1. Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;

Let op: het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

 1. Beveiliging van uw gegevens

BND bewindvoerders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 1. Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. Bij aanvang van het bewind, de curatele of het mentorschap wordt u sinds april 2018 gevraagd hier toestemming voor te verlenen. De door BND ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van klant gegevens te respecteren en zich te houden aan privacyregelgeving (AVG).

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u, verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie wij voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product heeft;
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener. Gegevens worden verwerkt in software van Piekoo. Cliënten kunnen ook toegang hebben tot deze gegevens middels het inloggen via een beveiligde gedeelte op onze website. Met Piekoo is een verwerkersovereenkomst gesloten.
 • notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen);
 • mogelijk andere niet genoemde partijen die van belang zijn voor een optimale dienstverlening.

Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.